โครงการมาตรฐานเครื่องมือแพทย์        โอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์


สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  • ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำไปใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน อย.
  • ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
  • ได้รับข้อมูลการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐแลการเชื่อมโยงสู่โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อสอบถาม คุณรุ่งนภา 061-989-6299 rungnapa@nstda.or.th