โครงการมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ชาติ

ปีงบประมาณ 2565 โปรแกรม ITAP มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการมุ่งเน้นดังต่อไปนี้

 1. โครงการพัฒนา SMEs ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ เช่น (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ BCG Economy Model เป็นต้น รวมทั้งมีการคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่
  1. เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ที่เน้น Modern Agriculture และ Sustainable Food and Ingredients
  2. การแพทย์และสุขภาพครบวงจร ที่เน้น Medical and Assistive Devices
  3. เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ที่เน้นการนำ waste มาใช้ประโยชน์
  4. ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
  5. บริการดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 2. โครงการประเมินความพร้อมขององค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยชุดดัชนีชี้วัด Thailand i4.0 Index
 3. โครงการที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และมีการคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง
 4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ และมีการคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง
 5. โครงการอื่นๆ ที่โปรแกรม ITAP ยังคงให้การสนับสนุน เช่น
  1. โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อให้บริการ
  2. โครงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP
  3. โครงการระบบมาตรฐานขั้นสูงเฉพาะอุตสาหกรรม
  4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องสำอาง

หมายเหตุ : โปรแกรม ITAP ขอสงวนสิทธิ์ให้การสนับสนุนตามจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐในปีงบประมาณ 2565 และขอให้สิทธิ์สนับสนุน 1 โครงการต่อบริษัทเท่านั้น