โครงการพัฒนาอาหารเพื่อผู้สูงอายุ
รับสมัคร

ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมและต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ในหัวข้อ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุ

• การต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุด้วยการทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial)

*** งบประมาณสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 85% หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท

(สวทช. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตามความเหมาะสม)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิวันท์ รอเสนา

081-792-2105 apiwan.ros@nstda.or.th

คุณเปรมฤดี ศรีทัพไทย

086-781-1711

premrudee.sritupthai@nstda.or.th


ช่องทางการสมัคร

https://bit.ly/3oTJAeY