โครงการพัฒนาเครื่องจักร

ITAP สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ยังไม่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • โครงการจะต้องมี pre-Impact ที่เป็นกำไรขั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของงบประมาณสนับสนุน
 • ขอบข่ายโครงการที่ ITAP ให้การสนับสนุน ได้แก่
  1. โครงการจัดสร้างเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอยู่แล้ว มีฐานการผลิตและมีตลาดชัดเจน ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องจักรใน Production Line ของตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
  2. โครงการที่ผู้ประกอบการมีความต้องการดัดแปลง (modify) ปรับปรุงประสิทธิภาพ (efficiency improvement) ปรับปรุงให้เหมือนใหม่ (retrofitting) เครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว
  3. โครงการที่ต้องการนำเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้วมารวมเข้าด้วยกัน หรือ System Integrate หรือมีการนำ Automation เข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 • ขอบข่ายโครงการที่ ITAP ไม่ให้การสนับสนุน ได้แก่
  1. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรที่เกิดจากความต้องการนำมาใช้ทดแทนการใช้แรงงานคน ที่เป็นลักษณะการผลิตเฉพาะธุรกิจ และไม่สามารถขยายผลได้ (แม้เป็นเครื่องจักรที่ยังไม่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ก็ตาม)
  2. ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านการสร้างเครื่องจักร หรือยังไม่มีตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรนั้นๆ ในการสร้างเครื่องจักรเป็นของตนเองเพื่อจำหน่าย