อุตสาหกรรมการแพทย์/สุขภาพ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ
 • ออกแบบเชิงวิศวกรรม
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตรวจสอบ
 • ทดสอบทางคลินิก 
 • พัฒนาสูตร/ตำรับยา
 • ทดสอบชีวสมมูลย์ของยา
 • ระบบคุณภาพ ISO 13485, CE mark
 • Software validation
 • GMP ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์
 • ISO 22716
 • ใช้นาโนเทคโนโลยีในการกักเก็บสารสำคัญ (Nano encapsulation)
 • Validation package
 • Clean room development
 • พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ