อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

  • การออกแบบปรับปรุงเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ
  • การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
  • การพัฒนา software เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ
  • การพัฒนาระบบตรวจสอบด้วย Vision-guided robot
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเป็นระบบอัตโนมัติ