โครงการระบบมาตรฐานขั้นสูง

 • ITAP สนับสนุนโครงการระบบมาตรฐานขั้นสูงเฉพาะอุตสาหกรรม ไม่เกิน 50 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565
 • โครงการจะต้องมี pre-Impact ที่เป็นกำไรขั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 5 เท่า ของงบประมาณสนับสนุน
 • ขอบข่ายโครงการที่ ITAP ให้การสนับสนุน ได้แก่ระบบมาตรฐานดังต่อไปนี้
  1. ISO 17025
  2. ISO 22000
  3. BRC
  4. FSSC
  5. AS 9100
  6. CSDT
  7. CE Mark
  8. ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
  9. ระบบมาตรฐานส่วน Forest Management

 • ขอบข่ายโครงการที่ ITAP ไม่ให้การสนับสนุน คือระบบคุณภาพการผลิตขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้แก่
  1. GMP
  2. GHP
  3. GDP
  4. HALAL
  5. HACCP
  6. มอก.เกษตรอินทรีย์ หรือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในไทย
  7. ISO 16949
  8. น้ำใต้ดิน

 • หมายเหตุ : โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องได้รับ Certificate เมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้