อุตสาหกรรมเพื่ออนาคตและอื่นๆ

  • ระบบคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน AS 9000
  • ออกแบบพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า
  • วิจัยพัฒนาด้านชีวเคมีและไบโอเทคโนโลยี
  • พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  • ออกแบบวางผังโรงงาน
  • จัดตั้งห้องปฏิบัติการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย
  • การจัดการคลังสินค้าและโลจีสติกส์
  • การศึกษาความเป็นไปได้