การสนับสนุนโครงการด้าน ERP ของ ITAP ประจำปี 2567

ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50% ตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาตามประเภทโครงการ

ประเภทโครงการสนับสนุน 50% ไม่เกิน
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประยุกต์ใช้ระบบ ERP
075,000 บาท/โครงการ
2. โครงการประยุกต์ใช้ ปรับแต่ง หรือต่อยอดระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
100,000 บาท/โครงการ
3. โครงการปรับแต่งหรือต่อยอดระบบ ERP เพิ่มเติมสำหรับบริษัทที่มี ERP อยู่แล้ว
100,000 บาท/โครงการ
4. โครงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP อย่างน้อย 5 โมดูล
150,000 บาท/โครงการ

เงื่อนไขการสนับสนุน

  • กรณีใช้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเดียวกันในการดำเนินโครงการ ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนแยกโครงการได้
  • โครงการเตรียมความพร้อมฯ ขอสงวนสิทธิ์สนับสนุนเฉพาะโครงการที่ ผู้ประกอบการมี business process ซับซ้อน เท่านั้น
  • กรณีดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมฯ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการปรับแต่งฯ ในข้อ 3 หรือ โครงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP ในข้อ 4 ในปีงบประมาณเดียวกันได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดย ITAP สนับสนุนเฉพาะค่า Implement & Customize
  • โครงการจะต้องมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ (pre-impact) ที่เกิดกับผู้ประกอบการ ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของงบประมาณสนับสนุน

การพิจารณาอนุมัติโครงการและรายละเอียดงบประมาณสนับสนุนโครงการ อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับขั้นของ สวทช. และผลการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด