โครงการ Hi-FI Consortium

2. โครงการ Hi-FI Consortium สร้างนิสิตคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการโลกอุตสาหกรรม


รับสมัคร บริษัทที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจให้ทันกระแสโลก พร้อมรับการสนับสนุนจากภาครัฐกว่า 600,000 บาท หรือ 50%

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ  
▪️ทำโครงการวิจัย พัฒนา หรือนวัตกรรม ในรูปแบบความร่วมมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
▪️ร่วมคัดสรรนิสิตปริญญาโทไฟแรงเข้าทำงานกับบริษัท เสมือนได้พนักงานเต็มเวลา 2 ปี
▪️ได้รับการสนับสนุนค่าโครงการภาครัฐกว่า 50% หรือ 600,000 บาท/คน*** 
▪️ดูแลและกำกับคุณภาพโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปี โดย ITAP

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hifi.sc.chula.ac.th

สำหรับบริษัท>> แจ้งความประสงค์เข้าร่วม

https://forms.gle/7WDdqJPeUE9ydVwk7