การสนับสนุนโครงการด้าน ERP ของ ITAP ประจำปี 2565

ประกาศ
โครงการ ERP ในปีงบประมาณ 2565 มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว

  • ITAP สนับสนุนโครงการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP/MRP และระบบสารสนเทศที่ใกล้เคียง) ไม่เกิน 22 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565
  • ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50% ตามหลักเกณฑ์ และไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ
  • โครงการจะต้องมี pre-Impact ที่เป็นกำไรขั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของงบประมาณสนับสนุน
  • ขอบข่ายการสนับสนุนครอบคลุมโครงการดังต่อไปนี้

    1. การทำ Business process improvement และการ Implement ระบบ ERP โดยมีโมดูลหลักไม่น้อยกว่า 5 โมดูล เช่น ซื้อ ขาย บัญชี การเงิน คลัง ผลิต และ บริหารโครงการ เป็นต้น

    2. การขยายผลระบบ ERP ที่ใช้อยู่ โดยมีการ integrate เข้ากับระบบอื่นๆ ในลักษณะ Advanced Integration เช่น

-  มีการทำ API เชื่อมต่อระบบ ERP เข้ากับ Platform อื่นไม่น้อยกว่า 3 ระบบ เพื่อขยายตลาด หรือเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับบริษัทอื่นภายใน Supply chain
-  มีการต่อยอดโมดูลเพิ่มไม่น้อยกว่า 3 โมดูล เนื่องจากลักษณะธุรกิจมีการขยายตัว หรือมีการเพิ่มสาขา
-  มีเป้าหมายเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้เข้าใกล้ Industry 4.0 มากขึ้น โดยมีผลการประเมิน Thailand i4.0 Index ประกอบการพิจารณา