ITAP สนับสนุนโครงการด้าน ERP

 

 

เงื่อนไขการสนับสนุนโครงการ ERP

1. ERP Ready

 •      ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุน ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อโครงการ ในหมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
 •      ผลสำเร็จของโครงการ ERP Ready ควรประกอบด้วย 3-4 ข้อ ดังนี้
  • ผู้บริหารและพนักงาน เกิดความเข้าใจว่าระบบ ERP จะเข้ามาช่วยงานภายในบริษัทให้ดีขึ้นได้อย่างไร
  • มีการปรับกระบวนการทำงานเดิม เพื่อรองรับระบบที่จะนำมาประยุกต์ใช้
  • มีการจัดเตรียมข้อมูลส่วนต่างๆ ที่จะต้องนำเข้าระบบ ERP
  • ทำการพิจารณาคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสม (Software Selection) 

หมายเหตุ : ผู้เชี่ยวชาญที่ทำโครงการ ERP Ready ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ Implement ERP ของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญจะต้องแนะนำ ERP ที่เหมาะสมกับ Business Process และความต้องการของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา หากพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับการแนะนำ ERP ทาง ITAP มีสิทธิ์พิจารณาความเหมาะสมในการเป็นผู้เชี่ยวชาญของท่านได้ทันที

2. Implement ERP

 • ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
 1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (ในกรณีที่บริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยดูแลโครงการ Implement ERP โดยสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ทำโครงการ ERP Ready ต่อได้)
 2. ค่า Implement และค่า Customize ERP 
 • ITAP ไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่า Software License, ค่า Server และค่าเช่าใช้ Server รวมถึงค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ
 • แนวทางการดำเนินงานโครงการ Implement ERP ได้แก่

1)  โครงการ Implement ระบบ Distribution ประกอบด้วย Module 

 • ระบบบริหารการขาย (Sale Management)
 • ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • ระบบบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)
 • ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

 2) โครงการ Implement ระบบ Production ประกอบด้วย Module

 • ระบบบริหารการขาย (Sale Management)
 • ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • ระบบบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)
 • ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Resource Planning)

 
3) โครงการ Implement ระบบ Distribution และ Production ประกอบด้วย Module

 • ระบบบริหารการขาย (Sale Management)
 • ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • ระบบบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)
 • ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Resource Planning)
 • ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

 
หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้อง Implement โมดูลหลักครบทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะ ธุรกิจและความต้องการของบริษัท
 

 • หากบริษัทเคยขอรับการสนับสนุนโครงการ Implement ERP กับ ITAP มาแล้ว และต้องการขอรับการสนับสนุนด้าน ERP อีก จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1)    จะต้องมีระยะห่างของโครงการอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ Implement ERP ครั้งก่อน
2)    ITAP จะสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ เฉพาะการ Implement โมดูลต่อขยาย (ไม่สนับสนุนโมดูลเดิมที่เคยขอรับการสนับสนุนไปแล้ว)

 • โมดูลต่อขยายของ ERP ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ เช่น

  • ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management)

  • ระบบบริหารการขนส่ง (Logistic Management)

  • ระบบสนับสนุนการคาดคะเน (Forecasting)

  • ระบบจัดการแผนและตารางการผลิตขั้นสูง (Scheduling)

  • ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

  • ระบบขายหน้าร้าน (POS)
   เป็นต้น

 

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ไม่ได้บังคับ แต่แนะนำให้ทำ เพราะมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการ Implement ERP ได้

ไม่เป็นความจริง หากท่านพบเห็นว่าบริษัทใดหรือคนใดพูดในลักษณะเช่นนี้ ขอให้ส่งหลักฐานมาที่ ITAP ทันที เพราะการกระทำดังกล่าวมีความผิด ถือเป็นการแอบอ้างนำโครงการของรัฐไปใช้เอื้อประโยชน์ต่อตนเองโดยมิชอบ

ขอพิจารณาเป็นรายกรณี โดยเจ้าหน้าที่ ITAP จะขอดู Proposal และสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

มีความเป็นไปได้สูงที่ ITAP จะไม่พิจารณาให้การสนับสนุนอีก แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ITAP จะสอบถามสาเหตุของการ Failed ครั้งที่แล้ว และพิจารณาความพร้อมของบริษัทในการ Implement ครั้งนี้ร่วมด้วย