การสนับสนุนโครงการด้าน ERP ของ ITAP ประจำปี 2565

ประกาศ
โครงการ ERP ในปีงบประมาณ 2565 มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว

  • ITAP สนับสนุนโครงการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP/MRP และระบบสารสนเทศที่ใกล้เคียง) ไม่เกิน 22 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565
  • ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50% ตามหลักเกณฑ์ และไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ
  • โครงการจะต้องมี pre-Impact ที่เป็นกำไรขั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของงบประมาณสนับสนุน
  • ขอบข่ายการสนับสนุนครอบคลุมโครงการดังต่อไปนี้

    1. การทำ Business process improvement และการ Implement ระบบ ERP โดยมีโมดูลหลักไม่น้อยกว่า 5 โมดูล เช่น ซื้อ ขาย บัญชี การเงิน คลัง ผลิต และ บริหารโครงการ เป็นต้น

    2. การขยายผลระบบ ERP ที่ใช้อยู่ โดยมีการ integrate เข้ากับระบบอื่นๆ ในลักษณะ Advanced Integration เช่น

-  มีการทำ API เชื่อมต่อระบบ ERP เข้ากับ Platform อื่นไม่น้อยกว่า 3 ระบบ เพื่อขยายตลาด หรือเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับบริษัทอื่นภายใน Supply chain
-  มีการต่อยอดโมดูลเพิ่มไม่น้อยกว่า 3 โมดูล เนื่องจากลักษณะธุรกิจมีการขยายตัว หรือมีการเพิ่มสาขา
-  มีเป้าหมายเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้เข้าใกล้ Industry 4.0 มากขึ้น โดยมีผลการประเมิน Thailand i4.0 Index ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ ITAP มีตัวอย่างรายชื่อ ERP Software Vendor เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการระบบ ERP ที่เหมาะกับธุรกิจของท่าน ดังรายชื่อด้านล่างนี้

 ERP Software Vendor ที่เข้าเกณฑ์ขั้นต้นของ ITAP 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของบริษัท Software Vendor ซึ่งบางบริษัทเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการของ ITAP แล้ว บางบริษัทเพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ ซึ่ง ITAP ได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริง รวมทั้งพิจารณาประวัติของ Lead Implementer แล้วว่ามีประสบการณ์ Implement ระบบ ERP จนประสบความสำเร็จมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

ITAP เป็นเพียงผู้รวบรวมรายชื่อเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่ได้รับประกันคุณภาพของผู้ที่อยู่ในรายชื่อนี้