ITAP สนับสนุนโครงการด้าน ERP (Enterprise Resource Planning)


  คลิกตรวจสอบ รายชื่อ ERP Software Vendor ที่ขึ้นทะเบียนกับ ITAP แล้ว  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูล เป็นการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของ Software Vendor

นิยามระบบ ERP และระบบงานที่ ITAP สนับสนุน

เนื่องจากระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นระบบใหญ่ที่ครอบคลุมกระบวนการทํางานของทั้งองค์กร ตั้งแต่ ซื้อ ขาย คลัง ผลิต บัญชี การเงิน จัดส่ง และบุคคล ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการด้าน ERP กับ ITAP ได้ในระบบงานใดระบบงานหนึ่ง หรือทั้งหมด ดังรายการด้านล่างนี้

1) ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Resource Planning : MRP)
2) ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System : WMS)
3) ระบบบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)
4) ระบบบริหารการขาย (Sale Management)
5) ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
6) ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
7) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
8) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)
9) ระบบบริหารจัดการพนักงาน (Human Resource Management : HRM)

นอกจากนี้ยังมีโมดูลต่อขยายของ ERP อีกหลายระบบ เช่น
10) ระบบขายหน้าร้าน (Point Of Sale : POS)
11) ระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistic Management System : LMS)
12) ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System : TMS)
13) ระบบสนับสนุนการคาดคะเน (Forecasting)
14) ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)
15) ระบบรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เป็นต้น


หมวดค่าใช้จ่าย

หมวดค่าใช้จ่ายที่ ITAP ให้การสนับสนุน ได้แก่
 • ค่า Consult
 • ค่า Training
 • ค่า Customize
 • ค่า Implement
 • ค่าติดตั้งระบบ
 • ค่าทดสอบระบบ

หมวดค่าใช้จ่ายที่ ITAP ไม่ให้การสนับสนุน ได้แก่

 • ค่าออกแบบและพัฒนาระบบ ERP ใหม่
 • ค่า Software License
 • ค่าออกแบบ UX/UI
 • ค่าเช่าใช้ Cloud และระบบ Network
 • ค่าอุปกรณ์ Hardware
 • ค่า Maintenance

เงื่อนไขการสนับสนุนโครงการ ERP

ITAP แบ่งการสนับสนุนโครงการ ERP เป็น 3 โครงการ ได้แก่


1. โครงการ ERP Ready

 •      ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุน ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อโครงการ ในหมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
 •      ITAP ขอสงวนสิทธิ์ไม่สนับสนุนผู้ประกอบการที่ขอทําโครงการ Implement ERP โดยไม่ทําโครงการ ERP Ready ก่อน
 •      โครงการ ERP Ready สามารถดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ ไม่มีซอฟต์แวร์ ERP ของตนเองก็ได้ หรือดำเนินการโดย Implementer ที่มีซอฟต์แวร์ ERP ของตนเองก็ได้
  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ ITAP กำหนด
  • คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีซอฟต์แวร์ ERP
   1)  เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมมาแล้ว อย่างน้อย 5 บริษัท
   2)  ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่มีซอฟต์แวร์ ERP ของตนเอง หรือเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการแนะนํา ERP เจ้าใดๆ ให้กับผู้ประกอบการ
   3)  ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ITAP เรียบร้อยแล้ว (พิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ที่ระบุไว้ใน CV)
  • คุณสมบัติของ Implementer ที่มี ERP ของตนเอง
   1)  หัวหน้าทีม Implement ต้องมีประสบการณ์ Implement ระบบ ERP ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจนประสบความสําเร็จมาแล้ว อย่างน้อย 5 บริษัท
   2)  ผู้เชี่ยวชาญมี ERP ของตนเอง และมีความพร้อมของทีม Implement
   3)  ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ITAP เรียบร้อยแล้ว (พิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ที่ระบุไว้ใน CV)

2. โครงการ Implement ERP

 • ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อโครงการ ในหมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
 • โครงการ Implement ERP คือ การประยุกต์ใช้ระบบ ERP/MRP/WMS/หรือโมดูลอื่นๆ ดังระบุในนิยามข้างต้น เพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการองค์กรอย่างเหมาะสม ตรงกับลักษณะธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการ ช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น
 • ITAP เน้นสนับสนุนการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP สําเร็จรูป หรือ Service Platform ที่มีให้บริการอยู่แล้ว ดังนั้น งบประมาณที่สนับสนุนจึงเน้นไปที่ การ Customize ระบบให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ และการ Implement ใช้งานระบบ โดยไม่สนับสนุนการพัฒนาระบบ ERP ขึ้นมาใหม่ (ไม่สนับสนุน ERP Development)
 • ผู้ประกอบการสามารถจ้างที่ปรึกษาฝั่งบริษัท เพื่อควบคุมดูแลการทํางานของ Implementer ได้ โดย ITAP สนับสนุนค่าตอบแทนที่ปรึกษาฝั่งบริษัท รวมอยู่ในค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในโครงการ Implement ERP


3. โครงการ Extended ERP

 • โครงการ Extended ERP หมายถึงลักษณะโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

  1)    การพัฒนา Application ต่อยอดจากระบบ ERP เดิม หรือ
  2)    
  การเขียน API เพื่อเชื่อมต่อระบบ ERP เข้ากับระบบงานอื่น หรือ
  3)    
  การ Implement โมดูลต่อขยายของระบบ ERP

 • กรณีที่ ผู้ประกอบการเคยขอรับการสนับสนุนโครงการ Implement ERP กับ ITAP แล้ว และต้องการขอรับการสนับสนุนด้าน ERP อีกครั้ง จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 • 1)    จะต้องมีระยะห่างของโครงการอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการครั้งก่อน
  2)    ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อโครงการ (ไม่สนับสนุนโมดูลเดิมที่เคยขอรับการสนับสนุนไปแล้ว)


1) กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ERP ที่ท่านให้บริการ และความพร้อมของทีม Implement ได้ที่ >> ขึ้นทะเบียน ERP Software Vendor

2) กรุณาส่ง CV ของท่าน ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ในการ Consult และ Implement ERP อย่างน้อย 5 บริษัท
มาที่ Email : esi@nstda.or.th ที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบทาง email

หรือท่านสามารถคลิกตรวจสอบ รายชื่อ ERP Software Vendor ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ ITAP เรียบร้อยแล้ว ได้ด้วยตนเอง