หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการด้าน ERP ของ ITAP ประจำปี 2564


ITAP ได้ปรับนโยบายสนับสนุนให้สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรมา หนึ่งในนโยบายคือ การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เหลือเพียง 1 โครงการ/บริษัท/ปี ทำให้โครงการ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ ITAP เคยสนับสนุนแยกเป็น 2 โครงการ คือ 1) โครงการเตรียมความพร้อม (ERP Ready) และ 2) โครงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP (ERP Implementation) จำเป็นต้องรวมเป็น 1 โครงการในปีนี้

ทั้งนี้ ITAP ยังยินดีให้บริการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (Prelim) ตามโจทย์ปัญหา/ความต้องการที่ผู้ประกอบการแจ้งมา โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 1 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ด้วยจำนวนโครงการที่ ITAP สามารถสนับสนุนได้ในปีนี้มีอย่างจำกัด จึงอาจสนับสนุนงบประมาณโครงการให้แก่ผู้ประกอบการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยการพิจารณาสนับสนุนโครงการ จะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่โครงการของภาครัฐสามารถช่วยเหลือ SME ได้จริง

ดังนั้น ข้อเสนอโครงการที่ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ITAP จะต้องแสดงให้เห็นประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือ Pre-Project Assessment ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการสำเร็จ รวมถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจบโครงการด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจใช้ระบบ ERP ขนาดเล็ก แนะนำให้สมัครเข้าร่วมโครงการ LiVE Platform โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือคือ การยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้เกิดการ Transform ธุรกิจด้วย Digital Platform และ Enterprise System โดยเฉพาะที่เป็น Software as a Service หรือ Platform as a Service เพื่อใช้ทดแทนการทำงานด้วย spreadsheet หรือ manual process แบบเดิม ซึ่งผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุน ดังนี้

 1.  ค่า Software license หรือ ค่าเช่าใช้ระบบ SaaS/PaaS สูงสุด 10,000 บาท/บริษัท จากตลาดหลักทรัพย์ MAI
 2.  หากผู้ประกอบการต้องการ Customize หรือ Implement ระบบดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถขอรับการสนับสนุนจาก ITAP ได้ ไม่เกินร้อยละ 50 สูงสุด 100,000 บาท/โครงการ ในหมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ LiVE Platform หรือสอบถามข้อมูลโครงการเบื้องต้นได้ที่ ITAP

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ Implement ระบบ ERP เต็มรูปแบบ ทาง ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 สูงสุด 300,000 บาท/โครงการ ในหมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ แต่ผู้ประกอบการอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึงตามเหตุผลที่ได้เรียนแจ้งแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถติดต่อ ITAP เพื่อขอรับบริการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญได้

นอกจากนี้ ITAP ได้จัดเตรียมรายชื่อ ERP Software Vendor เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านใช้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการระบบ ERP ที่เหมาะกับธุรกิจของท่าน ดังรายชื่อด้านล่างนี้

 ERP Software Vendor ที่ขึ้นทะเบียนกับ ITAP 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของบริษัท Software Vendor ซึ่งบางบริษัทเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการของ ITAP แล้ว บางบริษัทเพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ ซึ่ง ITAP ได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริง รวมทั้งพิจารณาประวัติของ Lead Implementer ว่ามีประสบการณ์ Implement ระบบ ERP จนประสบความสำเร็จมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

ระบบ ERP ที่ ITAP สนับสนุน

 • ERP เป็นระบบใหญ่ที่ครอบคลุมกระบวนการทํางานของทั้งองค์กร ตั้งแต่ ซื้อ ขาย คลัง ผลิต บัญชี การเงิน จัดส่ง และบุคคล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและส่งผลโดยตรงต่อการ Transform ธุรกิจของ SME ดังนั้น ระบบ ERP ที่ ITAP สนับสนุนจะต้องเป็นที่รู้จักในตลาดและมีฐานลูกค้าใช้งานแล้วระดับหนึ่ง เพื่อเป็นข้อยืนยันว่าระบบ ERP ดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงและมีเสถียรภาพ

 • ผู้ประกอบการ สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP กับ ITAP ได้ทั้งแบบ Full Implementation หรือประยุกต์ใช้ระบบงานใดระบบงานหนึ่ง ขึ้นกับลักษณะธุรกิจและความต้องการ

หมวดค่าใช้จ่ายที่ ITAP ให้การสนับสนุน ได้แก่

 • ค่า Consult
 • ค่า Training
 • ค่า Customize
 • ค่า Implement
 • ค่าติดตั้งระบบ
 • ค่าทดสอบระบบ

หมวดค่าใช้จ่ายที่ ITAP ไม่ให้การสนับสนุน ได้แก่

 • ค่าออกแบบและพัฒนาระบบ ERP ใหม่
 • ค่า Software License
 • ค่าออกแบบ UX/UI
 • ค่าเช่าใช้ Cloud และระบบ Network
 • ค่าอุปกรณ์ Hardware
 • ค่า Maintenance

สอบถามข้อมูลโครงการได้ที่
งานอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ ITAP
Email : esi@nstda.or.th