1. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% หรือ กิจการร้านค้า หรือ วิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
2. เป็น SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อยากเข้าร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไร? 


ขั้นตอนที่ 1
แจ้งความต้องการมาที่ Itap@nstda.or.th หรือ แจ้งคำขอ >


ขั้นตอนที่ 2
หารือกับที่ปรึกษาเทคโนโลยีเพื่อกำหนดความต้องการที่ชัดเจนและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


ขั้นตอนที่ 3
ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการตามความต้องการของบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ


ขั้นตอนที่ 4
จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและรอผลอนุมัติเริ่มต้นโครงการ


ขั้นตอนที่ 5
ติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมกับที่ปรึกษาเทคโนโลยี


ขั้นตอนที่ 6
ประเมินผลความสำเร็จของโครงการร่วมกัน


ขั้นตอนที่ 7
สิ้นสุดโครงการ บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโครงการ

ผู้ประกอบการสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วจึงเก็บใบเสร็จไว้เบิกจ่าย้อนหลังตามจริงและส่งให้ ITAP พิจารณาตามเกณฑ์

สามารถขออนุมัติขึ้นโครงการได้ โดย ITAP จะช่วยสรรหาผู้เชี่ยวชาญและบริหารโครงการ แต่จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน