1. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% หรือ ร้านค้า/วิสาหกิจ/สหกรณ์ ที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
2. เป็น SMEs ตามนิยาม สสว. คือ รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับภาคบริการและการค้า
3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อยากเข้าร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไร? 


ขั้นตอนที่ 1
แจ้งความต้องการมาที่ Itap@nstda.or.th หรือ แจ้งคำขอ >


ขั้นตอนที่ 2
หารือกับที่ปรึกษาเทคโนโลยีเพื่อกำหนดความต้องการที่ชัดเจนและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


ขั้นตอนที่ 3
ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการตามความต้องการของบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ


ขั้นตอนที่ 4
จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและรอผลอนุมัติเริ่มต้นโครงการ


ขั้นตอนที่ 5
ติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมกับที่ปรึกษาเทคโนโลยี


ขั้นตอนที่ 6
ประเมินผลความสำเร็จของโครงการร่วมกัน


ขั้นตอนที่ 7
สิ้นสุดโครงการ บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนจาก ITAP ได้อย่างต่อเนื่อง แต่จำกัดเพียง 1 โครงการต่อบริษัทต่อปีเท่านั้น

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ ITAP เป็นลักษณะเบิกจ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องสำรองจ่ายไปเองทั้งหมดก่อน แล้วนำใบเสร็จที่เกิดขึ้นภายในโครงการมาขอเบิกจ่ายตามจริงเมื่อโครงการเสร็จสิ้น

ปี 2564 ITAP เปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นการพิจารณาจาก "รายได้" ตามนิยาม SMEs ของ สสว. แทน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท แต่มีรายได้เกินเกณฑ์ SMEs ไปแล้ว จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก ITAP ได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม ทาง ITAP ยังยินดีช่วยแนะนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบการได้