1. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% หรือ ร้านค้า/วิสาหกิจ/สหกรณ์ ที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
2. เป็น SMEs ตามนิยาม สสว. คือ รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับภาคบริการและการค้า
3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อยากเข้าร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไร? 


ขั้นตอนที่ 1
แจ้งความต้องการมาที่ Itap@nstda.or.th หรือ แจ้งคำขอ >


ขั้นตอนที่ 2
หารือกับที่ปรึกษาเทคโนโลยีเพื่อกำหนดความต้องการที่ชัดเจนและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


ขั้นตอนที่ 3
ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการตามความต้องการของบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ


ขั้นตอนที่ 4
จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและรอผลอนุมัติเริ่มต้นโครงการ


ขั้นตอนที่ 5
ติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมกับที่ปรึกษาเทคโนโลยี


ขั้นตอนที่ 6
ประเมินผลความสำเร็จของโครงการร่วมกัน


ขั้นตอนที่ 7
สิ้นสุดโครงการ บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนจาก ITAP ได้อย่างต่อเนื่อง แต่จำกัดเพียง 1 โครงการต่อบริษัทต่อปีเท่านั้น

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ ITAP เป็นลักษณะเบิกจ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องสำรองจ่ายไปเองทั้งหมดก่อน แล้วนำใบเสร็จที่เกิดขึ้นภายในโครงการมาขอเบิกจ่ายตามจริงเมื่อโครงการเสร็จสิ้น

ปี 2564 เป็นต้นไป ITAP ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ (บางส่วน) แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนิยามของ สสว.

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ SMEs ตามนิยาม สสว. ยังสามารถขอใช้บริการกลไก ITAP ในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น การติดตามความคืบหน้าและประเมินผลโครงการได้ (โดยไม่ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ)