โครงการที่เปิดรับสมัครในปี 2565

ปีงบประมาณ 2565 โปรแกรม ITAP มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการมุ่งเน้นดังต่อไปนี้

1. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (Green Industry)


รับสมัคร   ผู้ประกอบการในภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง (supply chain) ของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทย ไม่ต่ำกว่า 51% และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน


สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ  

 • ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม BCGในโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร


ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้โครงการ

 • การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และ Clean Technology 
 • การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) และการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
 • การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) และ การประเมิน Carbon Footprint  
 • นำแนวคิดระบบ ISO 14000/ ISO 50001/ ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน
 • พัฒนาและวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือทิ้ง (By product ) ในโรงงาน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1317 มือถือ 096-128-8826 (คุณภาวิณี) และต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 (คุณพนิตา)

อีเมล์ pavinee@nstda.or.th, panita@nstda.or.th 

 

สมัครได้ที่ https://forms.gle/Bcnxp6UDbbFZBfBf8
2. โครงการ Hi-FI CONSORTIUM สร้างนิสิตคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการโลกอุตสาหกรรม


รับสมัคร บริษัทที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจให้ทันกระแสโลก พร้อมรับการสนับสนุนจากภาครัฐกว่า 600,000 บาท หรือ 50%

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ  
▪️ทำโครงการวิจัย พัฒนา หรือนวัตกรรม ในรูปแบบความร่วมมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
▪️ร่วมคัดสรรนิสิตปริญญาโทไฟแรงเข้าทำงานกับบริษัท เสมือนได้พนักงานเต็มเวลา 2 ปี
▪️ได้รับการสนับสนุนค่าโครงการภาครัฐกว่า 50% หรือ 600,000 บาท/คน*** 
▪️ดูแลและกำกับคุณภาพโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปี โดย ITAP

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hifi.sc.chula.ac.th

สำหรับบริษัท>> แจ้งความประสงค์เข้าร่วม

https://forms.gle/7WDdqJPeUE9ydVwk73. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รับสมัคร

• เป็นผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพและธรรมชาติ

• ต้องการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

• เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

• มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

สมัครได้ที่ https://forms.gle/wfamQAQNoFe3J6yPA

สนใจติดต่อสอบถาม    

064-956-2296 คุณสุธาสินี Sutasinee.parinyanat@nstda.or.th                   

081-792-2105 คุณอภิวันท์ Apiwan.ros@nstda.or.th


4. โครงการ RAINS for Thailand Food Valley  การพัฒนาอาหารเพื่อผู้สูงอายุ Elderly food development
พัฒนาอาหารเพื่อผู้สูงอายุ


รับสมัคร

ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมและต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ในหัวข้อ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุ

• การต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุด้วยการทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial)

*** งบประมาณสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 85% หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท

(สวทช. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตามความเหมาะสม)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิวันท์ รอเสนา

081-792-2105 apiwan.ros@nstda.or.th

คุณเปรมฤดี ศรีทัพไทย

086-781-1711

premrudee.sritupthai@nstda.or.th


ช่องทางการสมัคร

https://bit.ly/3oTJAeY5. โครงการผลักดันผู้ประกอบการไทย ส่งออกสินค้าออนไลน์ผ่าน Alibaba


รับสมัคร ผู้ประกอบการไทยสู่การมีหน้าร้านบนแพลตฟอร์ม Online สุดยิ่งใหญ่จากจีน  Alibaba 

 • ITAP สวทช. ร่วมกับ สอวช. และ EXIM Bank ผลักดันโครงการ "EXIM Thailand Pavilion" เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถส่งออกสินค้าออนไลน์ผ่าน Alibaba.com
 • ภายในโครงการจะมีพี่เลี้ยง ช่วยบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้ซื้อจากต่างชาติ ตลอดจนนำสินค้าขึ้นบนแพลตฟอร์ม Alibaba ตลอด 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • พร้อมอบรมเทคนิคการบริหารการส่งออก, การพัฒนาแพคเกจจิ้ง การตลาดและอื่นๆอีกมากมาย
 • สนใจสมัคร กดลิงค์ https://bit.ly/33cHcIs

  ติดต่อ สอบถามรายละเอียด

  081-777-5966 คุณจิตติมา  086-855-9546 คุณศกุนต์กานต์

  ด่วน▪️หมดเขต 20 มีนาคม 2565 นี้


6. โครงการการสนับสนุนการจัดทำระบบมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทย        โอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์


สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

 • ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำไปใช้ประกอบกาขอขึ้นทะเบียน อย.
 • ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาด้านระบบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
 • ได้รับข้อมูลการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐแลการเชื่อมโยงสู่โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อสอบถาม คุณรุ่งนภา 061-989-6299 rungnapa@nstda.or.th