อุตสาหกรรมอาหาร/เกษตร

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ
 • ปรับปรุงพัฒนาสูตร
 • เปลี่ยนวัตถุดิบใหม่
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
 • อาหารเพื่อผู้สูงอายุ
 • ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรอาหารและเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ยืดอายุผลิตภัณฑ์
 • ระบบคุณภาพ GMP/HACCP, ISO 22000, FSSC, Halal, ISO 17025
 • การจัดการแปลงเพาะปลูกแบบเกษตรยั่งยืน ThaiGAP, Global GAP อื่นๆ
 • เกษตรอินทรีย์