โครงการที่เปิดรับสมัครในปี 2567

ปีงบประมาณ 2567 โปรแกรม ITAP มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการมุ่งเน้นดังต่อไปนี้


1. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (Green Industry)


รับสมัคร   ผู้ประกอบการในภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง (supply chain) ของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทย ไม่ต่ำกว่า 51% และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน


สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ  

 • ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม BCGในโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร


ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้โครงการ

 • การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และ Clean Technology 
 • การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) และการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
 • การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) และ การประเมิน Carbon Footprint  
 • นำแนวคิดระบบ ISO 14000/ ISO 50001/ ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน
 • พัฒนาและวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือทิ้ง (By product ) ในโรงงาน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1317 มือถือ 096-128-8826 (คุณภาวิณี) และต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 (คุณพนิตา)

อีเมล์ pavinee@nstda.or.th, panita@nstda.or.th 

 

สมัครได้ที่ https://forms.gle/Bcnxp6UDbbFZBfBf8
2. โครงการ Hi-FI CONSORTIUM สร้างนิสิตคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการโลกอุตสาหกรรม


รับสมัคร บริษัทที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจให้ทันกระแสโลก พร้อมรับการสนับสนุนจากภาครัฐกว่า 600,000 บาท หรือ 50%

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ  
▪️ทำโครงการวิจัย พัฒนา หรือนวัตกรรม ในรูปแบบความร่วมมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
▪️ร่วมคัดสรรนิสิตปริญญาโทไฟแรงเข้าทำงานกับบริษัท เสมือนได้พนักงานเต็มเวลา 2 ปี
▪️ได้รับการสนับสนุนค่าโครงการภาครัฐกว่า 50% หรือ 600,000 บาท/คน*** 
▪️ดูแลและกำกับคุณภาพโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปี โดย ITAP

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hifi.sc.chula.ac.th

สำหรับบริษัท>> แจ้งความประสงค์เข้าร่วม

https://forms.gle/7WDdqJPeUE9ydVwk7


3.โครงการ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยประเมินความพร้อมเพื่อยกระดับสู่ Industry 4.0 


รับสมัคร 

ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินสถานะความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเครื่องมือ Thailand i4.0 Index เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทราบว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรของตนในด้านใด และควรเริ่มปรับปรุงด้านใดก่อนเพื่อให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

 • ดัชนีชี้วัดหลายประเภทและระดับ เช่น

  • ประเมิน BANDING - ชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย 17 มิติ
  • ประเมิน COST - พิจารณาโครงสร้างต้นทุนขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการยกระดับ
  • ประเมิน KPI - ประเมินความสำคัญของดัชนีชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรมากที่สุด ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  • ยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม

สแกน QR เป็นเพื่อนกับเราที่ LINE TH i4 Index_Official : https://lin.ee/qAEKTHT

หมดเขต 30 ก.ย. 2567

ด่วน! รับจำนวนจำกัด หรือจนกว่าจะครบจำนวน 


4.โครงการ การทดสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการไทย


รายละเอียด
1.ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคสำหรับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพน้ำและการลดปริมาณเชื้อก่อโรค
2.วิเคราะห์ทดสอบอื่นๆของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
3.ตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคสำคัญในสัตว์น้ำเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดโรคในระบบเพาะเลี้ยง
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
086-781-1711 เปรมฤดี ศรีทัพไท