อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • การลดพลังงาน
 • Carbon Footprint
 • การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • Eco design
 • ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
 • Waste management
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเสีย/ของเหลือใช้
 • เตาอบชีวมวล
 • Biogas
 • พลังงานทางเลือก