โครงการพัฒนาผู้ประกอบการปศุสัตว์

 • ITAP สนับสนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการปศุสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565
 • โครงการจะต้องมี pre-Impact ที่เป็นกำไรขั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของงบประมาณสนับสนุน
 • ขอบข่ายฟาร์มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฟาร์ม โค กระบือ ม้า แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน ไก่งวง เป็นต้น
 • ITAP ให้การสนับสนุนครอบคลุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
  1. การจัดการและการผลิตด้านอาหารสัตว์
  2. การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาลสัตว์
  3. ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสีย และการผลิตก๊าซชีวภาพ
  4. พัฒนาเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
  5. Smart Farm
  6. การแปรรูปสินค้าปศุสัตว์
  7. เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์ม เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม การพัฒนาโรงเรือน การปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การจัดการด้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 • หมายเหตุ : ปี 2565 ITAP ไม่สนับสนุนโครงการ การทำระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน โครงการก๊าซชีวภาพ โครงการ Auto Feed ลำเลียงอาหารสัตว์ ที่ไม่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ