อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์

  • Digital Transformation
  • การใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการผลิต
  • ERP, MRP
  • CMMI
  • Business Process Management
  • Software development and implementation
  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID, Barcode ในการผลิต และคลังสินค้า