โครงการพัฒนาอาหาร/เครื่องสำอาง

  • โครงการจะต้องมี pre-Impact ที่เป็นกำไรขั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของงบประมาณสนับสนุน
  • ขอบข่ายโครงการที่ ITAP ให้การสนับสนุน ได้แก่
    1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50% ตามหลักเกณฑ์ และไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีนวัตกรรมเชิง Function หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ้างผลิตได้ทั่วไป เช่น โครงการยืดอายุการเก็บรักษา การปรับสูตร การหาสภาวะการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์พริกแกง เครื่องแกงต่างๆ อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการจำหน่ายในตลาดทั่วไป หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพื้นฐาน

    2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50% ตามหลักเกณฑ์ และไม่เกิน 400,000 บาท/โครงการ สำหรับโครงการ Functional Food, Future Food, ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและวิเคราะห์เชิง Function หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบเชิงคลินิก หรือมีการพัฒนาสารสกัดเชิง Function เป็นต้น