โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

1. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (Green Industry)


รับสมัคร   ผู้ประกอบการในภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง (supply chain) ของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทย ไม่ต่ำกว่า 51% และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน


สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ  

  • ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม BCGในโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร


ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้โครงการ

  • การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และ Clean Technology 
  • การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) และการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
  • การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) และ การประเมิน Carbon Footprint  
  • นำแนวคิดระบบ ISO 14000/ ISO 50001/ ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน
  • พัฒนาและวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือทิ้ง (By product ) ในโรงงาน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1317 มือถือ 096-128-8826 (คุณภาวิณี) และต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 (คุณพนิตา)

อีเมล์ pavinee@nstda.or.th, panita@nstda.or.th