WHAT
ITAP ช่วยอะไร?

จับคู่ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของท่านกับหลากหลายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
ให้คำปรึกษาด้าน R&D และร่วมกันพัฒนาโครงการ จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สูงสุดไม่เกิน 50% ตามหลักเกณฑ์

WHO
ใครใช้บริการ ITAP ได้บ้าง?


1. เป็นธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 โดยจะต้องคงคุณสมบัตินี้ไว้ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

2. เป็น SME ตามนิยาม สสว. คือ รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับภาคบริการและการค้า

3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

WHY
ทำไมต้องใช้บริการ ITAP? 

มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
ไม่แตะ IP
มีเจ้าหน้าที่ ITAP ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ
มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,500 ท่าน
ที่มีความรู้และประสบการณ์ ตรงกับโจทย์ความต้องการของ SME
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ
สูงสุดไม่เกิน 50% ตามหลักเกณฑ์
มั่นใจ เชื่อถือได้
เรา คือ หน่วยงานในกำกับของรัฐ
บริการวินิจฉัยปัญหา และให้คำแนะนำเบื้องต้น
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
พัฒนาโครงการ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

How
อยากเข้าร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลด ใบสมัคร ITAP เพื่อกรอกโจทย์และความต้องการ ส่งอีเมลมาที่ itap@nstda.or.th 

ขั้นตอนที่ 2
หารือกับที่ปรึกษาเทคโนโลยีเพื่อกำหนดความต้องการที่ชัดเจนและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ขั้นตอนที่ 3
ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการตามความต้องการของบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 4
จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและรอผลอนุมัติเริ่มต้นโครงการ

ขั้นตอนที่ 5
ติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมกับที่ปรึกษาเทคโนโลยี

ขั้นตอนที่ 6
ประเมินผลความสำเร็จของโครงการร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 7
สิ้นสุดโครงการ บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย